logo_pl H

Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu to 25 lat tradycji kształcenia.

W chwili obecnej Humanitas to 10 kierunków kształcenia, w tym 6 kierunków magisterskich, ponad 50 specjalności i około 55 kierunków studiów podyplomowych. To także bogata oferta szkoleń, a także szereg propozycji dla najmłodszych oraz ich rodziców, a nawet dziadków. W ramach Humanitas funkcjonuje Sosnowiecki Uniwersytet Dziecięcy oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku. Uczelnia na szeroką skalę współpracuje z otoczeniem społeczno-gospodarczym, wspierając przedsiębiorców, organizując zajęcia dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.

Priorytetowym elementem misji Wyższej Szkoły Humanitas jest budowanie w regionie silnego ośrodka akademickiego, zapewniającego transfer wiedzy do praktyki oraz kreowanie rozwoju regionalnego i lokalnego. Uczelnia stawia sobie za cel przygotowywanie wysoko wykwalifikowanych kadr do wykonywania zadań menedżerskich, teoretycznych i usługowych, w szczególności na rzecz lokalnego środowiska społeczno-gospodarczego. WSH dąży do tego, by pełnić rolę kulturotwórczą w skali lokalnej i regionalnej, być animatorem przedsiębiorczości, a także rozmaitych działań naukowych i społecznych na rzecz swojego otoczenia.

Najistotniejszym celem WSH jest zagwarantowanie wysokiej jakości kształcenia. Uczelnia czyni to poprzez zapewnienie studentom dostępu do najnowszych osiągnięć teorii oraz kształcenie odpowiednich umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych. Ogromny nacisk stawiany jest na rozwijanie u studenta kultury ogólnej i kultury organizacyjnej oraz zdolności do adaptacji na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy. Ponadto celem uczelni jest uczestniczenie w rozwoju nauki poprzez prowadzenie badań naukowych i upowszechnianie ich wyników oraz szeroką współpracę z polskimi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi.

www.humanitas.edu.pl

Współpraca pomiędzy Wyższą Szkołą Humanitas w Sosnowcu a Stowarzyszeniem Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa FONTES ma charakter naukowy i dydaktyczny. Stowarzyszenie zobowiązuje się do przyjmowania studentów Uczelni na bezpłatne praktyki i staże. Uczelnia umożliwia publikacje osobom wskazanym przez Stowarzyszenie w publikatorach, których jest wydawcą. Stowarzyszenie może brać udział w przeglądaniu i aktualizowaniu efektów kształcenia, planów i programów kierunków prowadzonych na Wydziale Administracji i Zarządzania Uczelni. Strony mogą także wspólnie organizować konkursy dla młodych naukowców i studentów.

Wyższa Szkoła Humanitas jest współorganizatorem Konkursu „Wykładnia prawa jako pochodna rozumienia celu i sposobu działania” a także jednym z jego podmiotów dofinansowujących.