logo_pl H

Wyższa Szkoła Humanitas z siedzibą w Sosnowcu to ponad 25 lat tradycji kształcenia. W chwili obecnej Humanitas to 10 kierunków kształcenia, w tym 6 kierunków magisterskich, 41 specjalności, 63 kierunki studiów podyplomowych oraz seminarium doktorskie z zakresu prawa.

WSH to szereg wysokowartościowych (prawie 60 mln zł pozyskanych środków) projektów dofinansowywanych z funduszy unijnych, adresowanych zarówno do uczniów, nauczycieli, szkół (projekty pozyskiwane i realizowane są przez Dział Projektów WSH we współpracy z jednostkami samorządów terytorialnych miast i gmin) jak również pozwalających Uczelni wspiąć się na jeszcze wyższy poziom w zakresie programów nauczania, czy nowoczesnego doposażenia laboratoriów kierunkowych (psychologia, pedagogika, elektroradiologia itp.).

Uczelnia na szeroką skalę współpracuje z otoczeniem społeczno-gospodarczym, wspierając placówki edukacyjne, przedsiębiorców, a także inicjując i włączając się w organizację szeregu przedsięwzięć o charakterze naukowym, prospołecznym, biznesowym itp.

Wyższa Szkoła Humanitas jest współorganizatorem Konkursu „Wykładnia prawa jako pochodna rozumienia celu i sposobu działania” a także jednym z jego podmiotów dofinansowujących. Ponadto podejmuje szereg inicjatyw związanych z dziedziną prawa.

W roku 2020 r. Wyższa Szkoła Humanitas ogłosiła I edycję Ogólnopolskiego Konkursu o Nagrodę „Złotej Temidy”. Konkurs ten to inicjatywa środowisk naukowych i praktyków prawa, a jego celem jest wyróżnianie i promowanie działań oraz postaw prawników (w szczególności czynnych zawodowo sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, uczonych reprezentujących nauki prawne), ukierunkowanych na umacnianie w Polsce i Europie zasad praworządności, gwarancji praw i wolności obywatelskich, społeczeństwa obywatelskiego, jak również propagowanie i urzeczywistnianie najwyższych standardów etycznych i profesjonalnych w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości. Patronat nad Konkursem o Nagrodę „Złotej Temidy” objęło szereg instytucji i organizacji. Poza Stowarzyszeniem Fontes również Towarzystwo Naukowe Prawa Karnego, Komisja Nauk Prawnych i Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk oddział w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego, Roczniki Nauk Prawnych, Roczniki Administracji i Prawa.

Priorytetowym elementem misji Wyższej Szkoły Humanitas jest budowanie w regionie silnego ośrodka akademickiego, zapewniającego transfer wiedzy do praktyki oraz kreowanie rozwoju regionalnego i lokalnego. Uczelnia stawia sobie za cel przygotowywanie wysoko wykwalifikowanych kadr do wykonywania zadań menedżerskich, teoretycznych i usługowych, w szczególności na rzecz lokalnego środowiska społeczno-gospodarczego. WSH dąży do tego, by pełnić rolę kulturotwórczą w skali lokalnej i regionalnej, być animatorem przedsiębiorczości, a także rozmaitych działań naukowych i społecznych na rzecz swojego otoczenia.

Najistotniejszym celem WSH jest zagwarantowanie wysokiej jakości kształcenia. Uczelnia czyni to poprzez zapewnienie studentom dostępu do najnowszych osiągnięć teorii oraz kształcenie odpowiednich umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych. Ogromny nacisk stawiany jest na rozwijanie u studenta kultury ogólnej i kultury organizacyjnej oraz zdolności do adaptacji na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy. Ponadto celem uczelni jest uczestniczenie w rozwoju nauki poprzez prowadzenie badań naukowych i upowszechnianie ich wyników oraz szeroką współpracę z polskimi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi.

Współpraca pomiędzy Wyższą Szkołą Humanitas z siedzibą w Sosnowcu a Stowarzyszeniem Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa FONTES ma charakter naukowy i dydaktyczny. Stowarzyszenie zobowiązuje się do przyjmowania studentów Uczelni na bezpłatne praktyki i staże. Uczelnia umożliwia publikacje osobom wskazanym przez Stowarzyszenie w publikatorach, których jest wydawcą. Stowarzyszenie może brać udział w przeglądaniu i aktualizowaniu efektów kształcenia, planów i programów kierunków prowadzonych na Wydziale Administracji i Zarządzania Uczelni. Strony mogą także wspólnie organizować konkursy dla młodych naukowców i studentów.