Jest nam niezmiernie miło poinformować – dzięki uprzejmości zaprzyjaźnionego stowarzyszenia FONTES – że wraz z końcem 2015 roku ukonstytuowało się stowarzyszenie Forum Myśli Instytucjonalnej. Kim jesteśmy i jakie cele nam przyświecają?

 Otóż skupiamy przedstawicieli kilku dziedzin nauk społecznych (w tym ekonomistów i prawników), których łączy postrzeganie świata przez pryzmat instytucjonalizmu. W naszej opinii to instytucje – a więc tak zwane reguły gry społecznej, czyli normy, zasady, konwencje, idee, przekonania i regulacje – stanowią właściwe soczewki do obserwacji i podejmowania prób zrozumienia otaczającego nas świata. Rzeczywistość społeczna jest zbyt złożona by mogła zostać zredukowana do upraszczającego modelu, natomiast cenne są interdyscyplinarność i pluralizm perspektyw, które pozwalają na dostrzeżenie wielowymiarowości zasad społecznego współżycia. Zadajemy więc sobie pytania o pochodzenie i ewolucję instytucji, o ich treść i interpretację, czy wreszcie o skutki ich funkcjonowania w określonych układach instytucjonalnych.

Naszym celem jest stworzenie platformy komunikacyjno-informacyjnej, która z jednej strony pozwoli na zintegrowanie rozproszonego środowiska instytucjonalistów w Polsce, a z drugiej stanie się cennym źródłem informacji dla wszystkich, obecnych i przyszłych, badaczy chcących spojrzeć na świat przez pryzmat instytucji i instytucjonalizmu. Chcielibyśmy więc za pośrednictwem sieci internetowej (a także broszur i wydawnictw) promować i rozpowszechniać podstawowe założenia instytucjonalistycznej metody analizy zjawisk społecznych, w tym stworzyć podręczną biblioteczkę instytucjonalisty, w zwięzły sposób scharakteryzować najważniejsze metody analityczne całego nurtu, zebrać na jednej witrynie dorobek naukowy członków stowarzyszenia, czy wreszcie promować instytucjonalistyczny punkt widzenia na forum dyskusyjnym. Mamy ogromną nadzieję, że nasza witryna internetowa stanie się w niedługim czasie podstawowym punktem odniesienia dla wszystkich, którym instytucjonalizm jest bliski, ale także dla tych, którzy będą chcieli poznać go bliżej.

Cele Stowarzyszenia (wyciąg ze Statutu, § 2. ust.1):

„Celem Stowarzyszenia jest:

  • stworzenie platformy wymiany intelektualnej skoncentrowanej wokół instytucjonalizmu w naukach społecznych ze szczególnym uwzględnieniem nauk
    ekonomicznych,
  • promowanie instytucjonalnej perspektywy badawczej, która dzięki różnym kątom patrzenia służy rozpoznaniu przedmiotu, jakim są struktury, bodźce i ograniczenia koordynujące społeczną aktywność ludzi,
  • upowszechnianie różnorodnych podejść analitycznych, uwzględniających również czynniki nie poddające się redukcji w celu dostosowania do sformalizowanych metod badawczych,
  • popularyzowanie dorobku naukowego krajowych i zagranicznych badaczy, w tym także członków Stowarzyszenia, prowadzących badania w ujęciu wyżej scharakteryzowanym i tym samym przyczyniających się do wypracowania wspólnego języka i siatki pojęciowej instytucjonalistów.”

Władze stowarzyszenia:

Prezes – prof. dr hab. Anna Ząbkowicz (Uniwersytet Jagielloński)

Wiceprezes – prof. dr hab. Maciej Miszewski (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)

Sekretarz Zarządu – dr hab., prof. SGH Sylwia Morawska (Szkoła Główna Handlowa)

Członek Zarządu – dr hab., prof. WSIiZ Paweł Chmielnicki (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie)

Członek Zarządu – dr Sławomir Czech (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)

W przypadku pytań oraz propozycji współpracy zachęcamy do kontaktu z nami (slawomir.czech@ue.katowice.pl).

Protokół FMI

Biuletyn Mysli Instytucjonalnej nr 1