Podjęta podczas IV Zjazdu Stowarzyszenia inicjatywa oraz zacieśniająca się współpraca pomiędzy Stowarzyszeniem i jego partnerami zaowocowały realizacją oraz współrealizacją przez Stowarzyszenie ogólnopolskich konkursów naukowych.

 

Wykładnia prawa jako pochodna rozumienia celu i sposobu działania

Przedmiotem konkursu jest opracowanie zagadnienia badawczego i ujęcie wyników badań w formie artykułu naukowego. Do konkursu mogą zostać zgłoszone prace badacze, których rezultatem będą opracowania dotyczące:

  • przyczyn uchwalania aktów prawa powszechnie obowiązującego,
  • funkcjonalnych powiązań regulacji zawartych w wybranym akcie prawnym z innymi normami prawa oraz z normami niesformalizowanymi,
  • realnej lub prognozowanej oceny efektywności badanych rozwiązań.

Konkurs obejmuje trzy kategorie udziału:

– opublikowane artykuły naukowe,
– prace magisterskie,
– prace licencjackie.

Prace konkursowe powinny być przygotowane wg jednej z dwóch formuł (wariantów):
podstawowej (uproszczonej) – zalecanej dla prac licencjackich >>
zaawansowanej (pełnej) – zalecanej dla prac magisterskich i artykułów naukowych >>

Prace konkursowe są oceniane przez jury składające się z pracowników naukowo – dydaktycznych renomowanych uczelni polskich.

W konkursie może wziąć udział każdy, kogo interesuje geneza instytucji prawnych i ich oddziaływanie społeczno–ekonomiczne. Nie ma ograniczeń co do kierunków studiów i dyscyplin naukowych reprezentowanych przez uczestników.

Zadania konkursowe mogą być wykonane indywidualnie lub w zespołach. W przypadku realizacji zadania przez zespół, nagroda przewidziana regulaminem danej edycji jest dzielona zgodnie ze wskazaniem członków zespołu ujętym w formularzu zgłoszenia do danej edycji konkursu.

Nadzór nad organizacją i przebiegiem poszczególnych edycji konkursu sprawuje Zarząd Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa Fontes. Współorganizatorzy wspierają konkurs środkami finansowymi lub rzeczowymi.

 

Wyniki dotychczasowych edycji konkursu

edycja II >>
edycja I >>