Podjęta podczas IV Zjazdu Stowarzyszenia inicjatywa oraz zacieśniająca się współpraca pomiędzy Stowarzyszeniem i jego partnerami zaowocowały przeprowadzeniem w latach 2015-2016 konkursu naukowego Wykładnia prawa jako pochodna rozumienia celu i sposobu działania”, w latach 2015-2016.

Współorganizatorami konkursu oraz fundatorami nagród byli:

– Wydawnictwo Wolters Kluwer SA;

– Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie;

– Wyższa Szkoła „Humanista” w Sosnowcu;

– Uczelnia Łazarskiego w Warszawie;

– Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL.

Na konkurs wpłynęło 28 zgłoszeń (niektóre kilkuosobowe) i 13 gotowych prac (przygotowanych przez 16 osób – niektóre projekty były realizowane w dwuosobowych zespołach), co należy ocenić jako duży sukces tego nowego przedsięwzięcia. Była to podobna liczba prac, jakie są nadsyłane na konkursy organizowane od wielu lat przez redakcje renomowanych czasopism naukowych („Państwo i Prawo”, „Samorząd Terytorialny”, itp.). Należy jednak zważyć, iż na konkursy te nadsyłane są gotowe prace licencjackie, magisterskie lub doktorskie, natomiast uczestnicy konkursu Wykładnia prawa jako pochodna rozumienia celu i sposobu działania podjęli dużo większe wyzwanie i przygotowali prace specjalnie na konkurs zgodnie z przedmiotem czynności badawczych propagowanych przez Stowarzyszenie.

Łącznie, pula nagród w konkursie wynosiła 24.000 zł i powstała ona z donacji wniesionych przez współorganizatorów.

Dnia 8 czerwca 2016 r. na terenie Uczelni Łazarskiego w Warszawie miało miejsce uroczyste ogłoszenie wyników konkursu. Lista uczestników nagrodzonych, począwszy od pierwszego miejsca, przedstawia się następująco:

 1.  Katarzyna Kurzępa-Dedo, Elżbieta Dedo – Ustawa z dnia 19 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz ustawy o funduszach inwestycyjnych, Dz. U. poz. 777 – 8.000 zł.;
 2.  Katarzyna Grotkowska – projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, druk Sejmowy nr 244 z 23.01.2012 r. – 6.000 zł;
 3.  Ewelina Żelasko-Makowska, Patrycja Sołtysiak – Ustawa z dnia 27 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. poz. 979 – 4.000 zł;
 4.  Magdalena Gurdek, Sławomir Gurdek – Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o strażach gminnych, Dz. U. z 2015 r., poz. 1335 – 1.500 zł;
 5.  Agnieszka Bednarczyk-Płachta –  Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2014 r., poz. 1198 – 1.500 zł;
 6.  Jakub Sukiennik – Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, Dz. U. Nr 143, poz. 962 – 1.500 zł;
 7.  Monika Iwaniec – Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1328) – 500 zł;
 8.  Sylwia Banaś – Ustawa z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1138) – 500 zł;
 9.  Bogusław Przywora – Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2015 poz. 1293) – 500 zł;
 10. Dawid Chaba – Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1202;
 11. Anna Szafrańska – Ustawa z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. Nr 112, poz. 769;
 12. Dominik Burkat  – ustawa z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, Dz. U. poz. 1304;
 13. Paulina Sawczuk – Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 poz. 443).

Sukces pierwszej edycji konkursu zadecydował o kontynuacji przez Stowarzyszenie tej inicjatywy. W latach 2017 – 2018 przeprowadzono konkurs „Wykładnia prawa jako pochodna rozumienia celu i sposobu działania – edycja 2017-2018”.

Współorganizatorami konkursu oraz fundatorami nagród byli:

– Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie,

– Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu,

– Uczelnia Łazarskiego,

– Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych „KOPIPOL”.

Fundatorem konkursu było Wydawnictwo Wolters Kluwer SA.

Partnerem Konkursu był Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie.

Warto podnieść, iż na konkursy organizowane od wielu lat przez redakcje renomowanych czasopism naukowych nadsyłane są gotowe prace licencjackie, magisterskie lub doktorskie, natomiast uczestnicy konkursu Wykładnia prawa jako pochodna rozumienia celu i sposobu działania podjęli dużo większe wyzwanie i przygotowali prace specjalnie na konkurs zgodnie z przedmiotem czynności badawczych propagowanych przez Stowarzyszenie.

Finał konkursu miał miejsce podczas VII międzynarodowej konferencji naukowej Stowarzyszenia „Teoria, organizacja i praktyka procesu prawotwórczego” 23 października 2018 r. w Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Lista uczestników nagrodzonych, przedstawia się następująco:

W kategorii opublikowany artykuł naukowy finalistami konkursu zostali:

 1. miejsce 1.: dr Izabela Jankowska-Prochot „Analiza prawna przepisów dotyczących przestępstw przeciwko wiarygodności faktur oraz skutki znowelizowanych regulacji karnoprawnych w tym zakresie” nagroda 6500 zł
 2. miejsce 2: Agnieszka Kaczmarek, Wioletta Kudela „Analiza i skutki ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, tzw. „program Rodzina 500 plus” nagroda 5500 zł
 3. miejsce 3: dr Monika Krakowiak-Drzewiecka, dr Agnieszka Kristof, mgr Monika Kamińska „Ustawa z 20.06.2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza, prezydenta –  założenia a rzeczywistość” nagroda 4000 zł

W tej kategorii przyznano także wyróżnienia:

 1. wyróżnienie I: mgr Katarzyna Grotkowska „Zaostrzone reguły gry. Sytuacja rodzin osób uzależnionych od hazardu” nagroda 1500 zł
 2. wyróżnienie II: dr Maciej Borski „Czy zmiany w ustawie o pomocy społecznej wprowadzone ustawą z dnia 22.06.2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją programu „Za życiem” realizują założenia programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”?” nagroda 1200 zł
 3. wyróżnienie III ex aequo :

● mgr Karolina Radlak „Ograniczenie konstytucyjnych wolności i praw obywatela a obowiązek szczepień w świetle projektu Ustawy z 27.10.2017 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych ludzi oraz niektórych innych ustaw” nagroda 1000 zł

● dr Przemysław Przywora „Problematyka ograniczeń w dostępie do napojów alkoholowych na terenie gminy po nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z 2018 r. Analiza perspektywy konstytucyjnej” nagroda 1000 zł

 1. wyróżnienie IV: mgr Monika Iwaniec „Wybór sposobu realizacji celów gospodarczych przedsiębiorców w kontekście wprowadzenia klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania tj. ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. dnia 14 czerwca 2016 r. Poz. 846)” nagroda 800 zł.

Laureatami konkursu w kategorii praca magisterska zostali:

 1. miejsce 1: mgr Ewa Mazelanik „Analiza instytucjonalna ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw w zakresie art. 4 pkt 8 nowelizującego art. 77 ustawy o transporcie drogowym” promotor dr Magdalena Gurdek, nagroda 2500 zł
 2. miejsce 2: mgr Tomasz Sobolewski „Ustawa z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych ustaw”, promotor prof. dr hab. Paweł Chmielnicki, nagroda 2000 zł
 3. miejsce 3: mgr Łukasz Antoniewicz „Wymiana Informacji podatkowych pomiędzy państwami UE”, promotor prof.  dr hab. Paweł Chmielnicki, nagroda 1500 zł

Pierwszą nagrodę w kategorii praca licencjacka otrzymał Piotr Olko „Zmiany w Kodeksie wyborczym przeprowadzone w 2018 roku” promotor prof. dr hab. Paweł Chmielnicki, nagroda 1500 zł. Drugiego i trzeciego miejsca w tej kategorii nie przyznano.

Wszyscy uczestnicy otrzymali także nagrody książkowe ufundowane przez Wydawnictwo Wolters Kluwer S.A.