Podczas zjazdu założycielskiego Stowarzyszenia podjęto inicjatywę uruchomienia projektów badawczych. Według założycieli Stowarzyszenia odgrywają one szczególną rolę. Po pierwsze, pozwalają praktycznie zweryfikować poprawność i efektywność przyjętych metod badawczych. Po drugie, dzięki ich przeprowadzeniu członkowie Stowarzyszenia będą mogli pozyskać doświadczenie i kontakty dotyczące współpracy interdyscyplinarnej, które zostanie spożytkowane przy okazji wystąpienia o dofinansowanie kolejnych projektów badawczych. Po trzecie, pierwsze projekty Stowarzyszenia powinny stanowić jego „wizytówkę” dla społeczeństwa, dobrze nadawać się do upublicznienia w mediach, ich efekty powinny przekonywać do współpracy ze Stowarzyszeniem, być argumentem w negocjacjach dotyczących współpracy z organami państwowymi i organizacjami pozarządowymi, dofinansowania działalności Stowarzyszenia, itp.

Powyższe względy – z jednej strony, jak również ograniczenia finansowe i organizacyjne związane z początkową fazą działalności Stowarzyszenia – z drugiej strony, przemawiały za tym, aby te pierwsze projekty Stowarzyszenia charakteryzowało kilka cech:

 1. temat projektu powinien być dobrany tak, aby można było zrealizować wszystkie czynności badawcze i przygotować raport (publikację) z badań w czasie nie dłuższym niż 1 rok;
 2. projekt powinien dotyczyć relatywnie wąsko określonego schematu działania (zespołu norm/instytucji), czyli sui generis„pojedynczego” problemu, bezdyskusyjnie nadającego się do wyodrębnienia i holistycznego przebadania zgodnie z przyjętą metodyką badań Stowarzyszenia;
 3. gromadzenie danych nie powinno pociągać za sobą kosztów finansowych, tzn. temat projektu powinien być tak dobrany, aby można było bazować na danych już zagregowanych, lub na ogólnie dostępnych bazach danych (jak dane GUS), które mogą posłużyć do samodzielnej agregacji danych stricte na użytek projektu;
 4. instytucje formalne stanowiące kanwę projektu powinny być relatywnie niedawno wprowadzone do obiegu (np. ustawa uchwalona nie wcześniej niż przed kilku laty), czyli temat projektu powinien odnosić się do kwestii możliwie najaktualniejszych;
 5. problematyka projektu powinna dotyczyć kwestii budzących jak najszerszy rezonans społeczny, które wzbudzą zainteresowanie jak najszerszego kręgu odbiorców (media, organy państwowe, organizacje pozarządowe);
 6. temat projektu powinien odnosić się do doniosłego problemu teoretycznego, tzn. powinien pozwalać na weryfikację (przynajmniej częściową) doniosłego twierdzenia teoretycznego, za pomocą ustaleń badawczych.

Każdy projekt opierał się na pracy zespołowej w ramach interdyscyplinarnych grup badawczych i angażował  od kilku do kilkunastu osób. Lista ukończonych projektów badawczych przedstawia się, jak niżej:

„Refundacja leków”

Koordynator: dr Hubert Kaczmarczyk

Projekt na kanwie ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2011 r. Nr 122, poz. 696 ze zm.)Tematem projektu było ustalenie źródeł społecznych i gospodarczych prawnie sformalizowanego schematu działania dotyczącego ustalania: kryteriów tworzenia poziomów odpłatności i grup limitowych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych; zasad i trybu oraz kryteriów ustalania urzędowych cen zbytu na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne, a także wysokości urzędowych marż hurtowych i urzędowych marż detalicznych; zasad ustalania cen leków oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego stosowanych w ramach udzielania świadczeń gwarantowanych oraz zasad finansowania ze środków publicznych wyrobów medycznych przysługujących świadczeniobiorcom na zlecenie osoby uprawnionej.

Główne specjalności uczestników projektu: ekonomia sektora publicznego, prawo publiczne, filozofia i etyka, polityka zdrowotna. Efektem projektu stała się monografia naukowa:

Hubert Kaczmarczyk (red.) „Refundacja leków w Polsce. Wykładnia przepisów i efekty ich zastosowania”, Wyd. Difin Warszawa 2015, ss. 240.

„Bierneprawo wyborcze” Koordynator: prof. nazw. dr hab. Marek Mączyński

Projekt na kanwie ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 ze zm.). Tematem projektu było ustalenie źródeł wynikających z w/w ustawy schematów działania dotyczących realizacji biernego prawa wyborczego. Główne specjalności uczestników projektu: politologia (systemy wyborcze), prawo konstytucyjne, teoria gier, ekonomia konstytucyjna (in. teoria wyboru publicznego), psychologia społeczna (psychologia władzy), socjologia polityki. Efektem projektu stała się monografia naukowa:

Marek Mączyński (red.) „Praktyka realizacji biernego prawa wyborczego w Polsce. Źródła regulacji, wykładnia przepisów prawa i efekty ich stosowania w świetle ustawy Kodeks wyborczy”, Wyd. Difin Warszawa 2015, ss. 329

„Nabycie lokalu lub domu od dewelopera”

Koordynator: prof. dr hab. Paweł Chmielnicki

Projekt na kanwie ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz.U. z 2011 r. Nr 232, poz. 1377). Tematem projektu było ustalenie źródeł norm formalizujących ochronę praw nabywcy, wobec którego deweloper zobowiązuje się do ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności tego lokalu na nabywcę, albo do przeniesienia na nabywcę własności nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym lub użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego na niej posadowionego stanowiącego odrębną nieruchomość. W szczególności chodziło o ustalenie powodów, dla których formalizowany jest nowy schemat działania, dedykowany specjalnie do relacji pomiędzy deweloperem a nabywcą, tzn. powodów dla których istniejące schematy działania określające przebieg interakcji pomiędzy inwestorem budowlanym, a nabywcą okazały się niewystarczające (in. o ustalenie źródeł zjawiska specjalizacji schematów działania).

Główne specjalności uczestników projektu: ekonomia sektora bankowego, zarządzanie przedsiębiorstwem, publiczne prawo gospodarcze, prawo cywilne, prawo finansowe, psychologia ekonomiczna. Efektem projektu stała się monografia naukowa:

Paweł Chmielnicki (red.), „Nabycie lokalu lub domu od dewelopera. Wykładnia przepisów i efekty ich stosowania”, Wyd. Difin Warszawa 2014, ss. 386.

„Gminne rady seniorów”

Koordynator: dr Agata Barczewska-Dziobek.

Projekt  miał na celu ustalenie genezy i skutków nowelizacji ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,  dokonanej w dniu 11 października br. , na mocy której wprowadzona została możliwość powoływania rad seniorów jako organów konsultacyjnych, doradczych i inicjatywnych, fakultatywnie wprowadzonych na podstawie dodanego art. 5c. Było to nowe rozwiązanie, które w założeniu ma pobudzać aktywność osób starszych , co w dobie „starzejącego się” społeczeństwa powinno być, jak stwierdzili autorzy nowelizacji w jej uzasadnieniu, sposobem na aktywizację osób dojrzałych i doświadczonych, ale też mogłoby być środkiem pozyskiwania wiedzy fachowej, której nie wymaga się od kandydatów na radnych.  Badanie dotyczyło szeroko rozumianych skutków społecznych , ale też miał pozwolić ustalić, czy jest możliwe poprzez dodatkowy „kanał partycypacyjny” uzyskanie np. efektu podniesienia jakości prawa miejscowego.

Główne specjalności uczestników projektu: prawo administracyjne, prawo cywilne, prawo finansowe, psychologia. Efektem projektu stała się monografia naukowa:

Agata Barczewska – Dziobek (red.) „Gminne rady seniorów – Wykładnia przepisów i efekty ich stosowania”, Wyd. Wolters Kluwer 2015, ss. 257

„Rady nadzorcze w spółkach prawa handlowego”

Koordynator: prof. nzw. dr hab.  Andrzej Szplit

Przedmiotem projektu było określenie efektywności rozwiązań stosowanych w zakresie nadzoru właścicielskiego nad menedżerami spółek prawa handlowego. Przedmiotem ustaleń badawczych były m.in. następujące kwestie: iluzoryczność oddzielania kategorii władzy od reguł gospodarowania; relacje władzy w przedsiębiorstwie do innych kategorii: władza a wpływ (statyczna władza i dynamiczny wpływ, posiadanie władzy a powstrzymywanie się od wpływu), władza a charyzma: wpływ bez władzy, władza a przewaga: władza jako zakres przewagi w relacjach wzajemnych,   władza a opór, władza jako zdolność do przełamywania oporu, rodzaje oporu w przedsiębiorstwie: formalny/nieformalny, zogniskowany/rozproszony, itd.; rozproszenie i kumulacja uprawnień właścicielskich a konsekwencje dla nadzorowania działań menedżerów; rola akcjonariuszy korporacyjnych (w tym wielkich przedsiębiorstw finansowych); nadzór większościowy i nadzór mniejszościowy;  nadzór jako odbicie układu interesów (konstelacji interesów); problem rozstrzygania kolizji interesów między największymi właścicielami/udziałowcami i in.

Główne specjalności uczestników projektu:  zarządzanie, prawo administracyjne, prawo handlowe, teoria prawa. Efektem projektu stała się monografia naukowa:

Andrzej Szplit (red.) „Rady nadzorcze. Wykładnia przepisów i efekty ich stosowania”, Wyd. Difin Warszawa 2016, ss. 397

„Sankcje i gratyfikacje w prawie”

Koordynator: prof. dr hab. P. Chmielnicki, prof. dr hab. Jerzy Paśnik

Celem projektu było przełamanie wielopokoleniowego postrzegania prawa jako systemu norm, które upowszechniane i chronione są wyłącznie za pomocą kar za ich nieprzestrzeganie. Zamierzano zweryfikować ten pogląd i wykazać, iż prawo jest systemem świadomie i celowo utrwalanym nie tylko za pomocą kar, ale i nagród za przestrzeganie jego reguł. Wnioski te zamierzano wyprowadzić w oparciu o szczegółowe badania obowiązującego w Polsce stanu prawnego. Przedmiotem prac badawczych były wszystkie wiodące obszary norm prawnych (prawo cywilne, gospodarcze, administracyjne, karne, finansowe/podatkowe, prawo pracy, itd.). Ocenę wpływu rozwiązań prawnych na proces decyzyjny człowieka przeprowadzono w oparciu o dorobek nauk społecznych. Główne specjalności uczestników projektu:  teoria i filozofia prawa, socjologia prawa, prawo administracyjne, prawo cywilne, prawo finansowe, prawo karne, prawo pracy, prawo międzynarodowe, zarządzanie. Efektem projektu stał się cykl monotematycznych artykułów naukowych, opublikowany w nr 1/2017 miesięcznika prawniczego „Przegląd Prawa Publicznego”, na który złożyły się następujące opracowania:

 • Dr Anna Kociołek-Pęksa, dr Władysław Pęksa Sankcja prawna a norma prawna
 • Mgr Katarzyna Grotkowska, Dr Jarosław Niesiołowski Sankcje prawne jako źródło bodźców oddziałujących na proces decyzyjny człowieka
 • Prof. dr hab. Jerzy Menkes dr Marcin Menkes Sankcje w prawie międzynarodowym – wybrane zagadnienia prawa i doktryny
 • Dr hab. Wojciech Dadak, prof. UJ Sankcje pozytywne w prawie karnym. Rzeczywistość czy wyobrażenie.
 • Dr Ewelina Żelasko-Makowska Sankcje administracyjne
 • Dr Robert Frey Sankcje w prawie pracy
 • Mgr Joanna Niedojadło Pojęcie ulgi podatkowej jako sankcji pozytywnej
 • Dr hab. Małgorzata Stefaniuk, prof. UMCS  Sankcje pozytywne jako motywy postępowania zgodnego z prawem na przykładzie rozwiązań ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
 • Prof. SGH dr hab. Sylwia Morawska, dr Przemysław Banasik Sankcje w prawie gospodarczym na przykładzie negatywnych i pozytywnych sankcji w prawie upadłościowym
 • Prof. nadzw. dr hab. Jerzy Paśnik O celowości nowego spojrzenia na istotę sankcji
 • Dr hab. Paweł Chmielnicki, prof. WSIZ Sankcje prawne w nowym ujęciu. Cele poznawcze, definicja, kryteria klasyfikacji