Podczas jednego ze zjazdów założycielskich Stowarzyszenia, podjęto inicjatywę uruchomienia projektów badawczych. Według założycieli Stowarzyszenia odgrywają one szczególną rolę:
po pierwsze, pozwalają praktycznie zweryfikować poprawność i efektywność przyjętych metod badawczych,
po drugie, dzięki ich przeprowadzeniu członkowie Stowarzyszenia mają możliwość pozyskania doświadczenia i kontaktów dotyczących współpracy interdyscyplinarnej, które zostaną spożytkowane przy okazji wystąpienia o dofinansowanie kolejnych projektów badawczych,
po trzecie, projekty Stowarzyszenia stanowią jego „wizytówkę” dla społeczeństwa, są adekwatne do upublicznienia w mediach, a ich efekty powinny przekonywać do współpracy ze Stowarzyszeniem, być argumentem w negocjacjach dotyczących współpracy z organami państwowymi i organizacjami pozarządowymi.

Powyższe względy – z jednej strony, jak również ograniczenia finansowe i organizacyjne związane z początkową fazą działalności Stowarzyszenia – z drugiej strony, przemawiały za tym, aby te pierwsze projekty Stowarzyszenia charakteryzowało kilka cech:

  1. temat projektu powinien być dobrany tak, aby można było zrealizować wszystkie czynności badawcze i przygotować raport (publikację) z badań w czasie nie dłuższym niż 1 rok;
  2. projekt powinien dotyczyć relatywnie wąsko określonego schematu działania (zespołu norm/instytucji), czyli sui generis„pojedynczego” problemu, bezdyskusyjnie nadającego się do wyodrębnienia i holistycznego przebadania zgodnie z przyjętą metodyką badań Stowarzyszenia;
  3. gromadzenie danych nie powinno pociągać za sobą kosztów finansowych, tzn. temat projektu powinien być tak dobrany, aby można było bazować na danych już zagregowanych, lub na ogólnie dostępnych bazach danych (jak dane GUS), które mogą posłużyć do samodzielnej agregacji danych stricte na użytek projektu;
  4. instytucje formalne stanowiące kanwę projektu powinny być relatywnie niedawno wprowadzone do obiegu (np. ustawa uchwalona nie wcześniej niż przed kilku laty), czyli temat projektu powinien odnosić się do kwestii możliwie najaktualniejszych;
  5. problematyka projektu powinna dotyczyć kwestii budzących jak najszerszy rezonans społeczny, które wzbudzą zainteresowanie jak najszerszego kręgu odbiorców (media, organy państwowe, organizacje pozarządowe);
  6. temat projektu powinien odnosić się do doniosłego problemu teoretycznego, tzn. powinien pozwalać na weryfikację (przynajmniej częściową) doniosłego twierdzenia teoretycznego, za pomocą ustaleń badawczych.

Każdy ze zrealizowanych do tej pory projektów badawczych pod egidą Stowarzyszenia opierał się na pracy zespołowej w ramach interdyscyplinarnych grup badawczych i angażował  od kilku do kilkunastu osób.

Wykaz zakończonych projektów badawczych Stowarzyszenia


Sankcje i gratyfikacje w prawie
(2017)
o projekcie >>

Rady nadzorcze w spółkach prawa handlowego (2016)
o projekcie >>

Refundacja leków w Polsce (2015)
o projekcie >>

Praktyka realizacji biernego prawa wyborczego w Polsce (2015)
o projekcie>>

Gminne rady seniorów (2015)
o projekcie >>

Nabycie lokalu lub domu od dewelopera (2014)
o projekcie >>