1. „Pochodzenie i efektywność prawa”, Toruń 21-22 września 2013 r. – konferencja ogólnopolska;
 2. „Zastosowanie public governance w prawie publicznym w Europie Środkowej i Wschodniej”, Rzeszów 21 października 2013 r. – konferencja międzynarodowa, współorganizowana razem z Katedrą Prawa Administracyjnego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Instytutem Administracyjno-Ekonomiczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, pod patronatem honorowym Rzecznika Praw Obywatelskich Pani prof. dr hab. Ireny Lipowicz
 3. „Działania człowieka. Bodźce – mechanizmy – konsekwencje. Konferencja prawno-ekonomiczno-socjologiczna”, Kraków 27-28 września 2014 r. – konferencja ogólnopolska;
 4. “Stosowanie prawa w praktyce”, Sosnowiec, 17 marca 2015 r. – seminarium naukowe, współorganizowane razem z Instytutem Administracji i Prawa Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu;
 5. “Stosowanie prawa administracyjnego w praktyce”, z cyklu „Stosowanie prawa w praktyce” Sosnowiec 30 czerwca 2015 r.- konferencja ogólnopolska, współorganizowana razem z Instytutem Administracji i Prawa Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu,
 6. „Critical Legal Conference. Law, Space and the Political”, Wrocław 3-5 września 2015 r. – konferencja międzynarodowa, współorganizowana z Wydziałem Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz międzynarodowym ruchem naukowym Critical Legal Studies (CLS);
 7. „Własność w systemie prawa” z cyklu „Stosowanie prawa w praktyce”, 20 kwietnia 2016 r. – konferencja ogólnopolska, współorganizowana razem z Instytutem Administracji i Prawa Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu;
 8. „Prawo w konfrontacji z presją polityczną”, Sosnowiec 24-25 września 2016 r. – konferencja ogólnopolska, współorganizowana z Instytutem Administracji i Prawa Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu;
 9. ,,Muzea – teoria  i praktyka. Być, albo nie być we współczesnym świecie”, z cyklu „Ochrona dziedzictwa narodowego”, Sosnowiec 15 maja 2017 r. – konferencja ogólnopolska,  współorganizowana razem z Instytutem Administracji i Prawa Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, Muzeum Miejskim Sztygarka w Dąbrowie Górniczej, Muzeum Miasta Jaworzna, Pałacem Schoena Muzeum w Sosnowcu oraz Stowarzyszeniem Naukowym Archeologów Polskich, Oddział Górnośląski;
 10. „Normy prawne – normy społeczne i kulturowe. Studia przypadków”, Kraków, 16-17 września 2017 r.  – konferencja ogólnopolska, współorganizowana z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego;
 11. “Program Rodzina 500+ – analiza instytucjonalna ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci”, Sosnowiec, 13 stycznia 2018 r. – seminarium naukowe;
 12. ”Obowiązek szczepień a ograniczenie konstytucyjnych praw i wolności- analiza instytucjonalna projektu ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń oraz chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw”, Sosnowiec, 7 kwietnia 2018 r. – seminarium naukowe;
 13. „Zabytki techniki- ich dzieje, trwanie, rewitalizacja”, z cyklu „Ochrona dziedzictwa narodowego”, Sosnowiec, 11 czerwca 2018 r.- konferencja ogólnopolska,  współorganizowana razem z Instytutem Administracji i Prawa Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, Muzeum Miejskim Sztygarka w Dąbrowie Górniczej, Muzeum Miasta Jaworzna oraz Pałacem Schoena Muzeum w Sosnowcu;
 14. „Teoria, organizacja i praktyka procesu prawotwórczego”, Warszawa, 22-23 września 2018 r.  – konferencja międzynarodowa, współorganizowana z Wydziałem Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie.
 15. „Drogi i bezdroża łowiectwa w Polsce”, Sosnowiec, 20 października 2018 r. – seminarium naukowe.
 16. „Analiza instytucjonalna ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw w zakresie art. 4 pkt 8 nowelizującego art. 77 ustawy o transporcie drogowym”, Sosnowiec, 15 grudnia 2018 r. – seminarium naukowe.
 17. „Analiza instytucjonalna art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym i niektórych innych ustaw w zakresie dodania do ustawy o kredycie konsumenckim przepisu art. 33a. z perspektywy instytucji pożyczkowych“, Sosnowiec, 22 czerwiec 2019r., seminarium naukowe.
 18. “Obniżanie kosztów obrotu nieruchomościami za pomocą działalności religijnej”“, Sosnowiec, 23 marzec 2019r., seminarium naukowe.
 19. “Bezpieczeństwo i higiena służby w służbach mundurowych na przykładzie ustawy o Policji” Sosnowiec, 5 październik 2019r., seminarium naukowe.

Zjazd Założycielski Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa miał miejsce
w dniach 16-17 czerwca 2012 r. na terenie Uniwersytetu Łódzkiego, w sali Rady Wydziału Prawa i Administracji. W obradach uczestniczyło około 30 osób, z czego 25 osób podpisało listę członków – założycieli. Na Zjeździe Założycielskim postanowiono, że każdemu dorocznemu Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia towarzyszyła będzie konferencja naukowa.

Kolejne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Fontes miało miejsce 21 września 2013 r. na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Następnego dnia miała miejsce pierwsza konferencja naukowa zorganizowana samodzielnie przez Stowarzyszenie. Celem konferencji było zaprezentowanie efektów badań prowadzonych przez członków Stowarzyszenia oraz referatów osób, które chciały podzielić się swoim dorobkiem badawczym i poglądami. Wszystkie wygłoszone referaty oraz sprawozdanie z konferencji zostały opublikowane w Przeglądzie Prawa Publicznego (Nr 7-8/2014). Opracowania wykorzystywały interdyscyplinarne podejście propagowane przez Stowarzyszenie.

W tym samym roku Stowarzyszenie Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa, Katedra Prawa Administracyjnego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Instytut Administracyjno – Ekonomiczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie zorganizowały międzynarodową konferencję naukową pod patronatem honorowym Rzecznika Praw Obywatelskich Pani prof. dr hab. Ireny Lipowicz, pt.  Zastosowanie public governance w prawie publicznym w Europie Środkowej i Wschodniej. Idea konferencji nawiązywała do powszechnie aprobowanej tezy podnoszącej wzajemną przenikalność dorobku nauki prawa administracyjnego i nauki administracji. Temat osadzony został w przestrzeni prawnej Europy Środkowej i Wschodniej z uwagi na uczestników z Ukrainy, Słowacji i Węgier. Celem konferencji było ustalenie w jakim stopniu i zakresie normy prawa publicznego, obowiązujące na określonym w tytule  obszarze geograficznym,  odzwierciedlają ideę modelu administracji zwanego public governance. Konferencja odbyła się w dniu 21 października 2013 roku w Rzeszowie w Sali Audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. Rezultatem naukowym konferencji była wieloautorska publikacja Zastosowanie idei public governance w prawie administracyjnym red. Iwona Niżnik-Dobosz (Wyd. Difin, Warszawa 2014, ss. 400).

W dniach 27-28 września 2014 r. na terenie Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnego im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie odbył się trzeci Zjazd Członków Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa Fontes. III Zjazdowi Stowarzyszenia towarzyszyła interdyscyplinarna konferencja naukowa Działania człowieka. Bodźce – mechanizmy – konsekwencje. Konferencja prawno-ekonomiczno-socjologiczna. Celem konferencji było wypełnienie luki w badaniach naukowych, dotyczących roli w społeczeństwie sformalizowanych prawnie bodźców (korzyści i kosztów) integrując – na tym polu badawczym –  wysiłki przedstawicieli różnych dyscyplin z obszaru nauk społecznych. Podczas dyskusji zastanawiano się nad: brakiem badań prawników nad prawem jako systemem utrwalanym za pomocą nagród; sposobem, w jaki społeczeństwo buduje lojalność jednostki wobec systemu; prawem jako systemem bodźców nakłaniających do przyjęcia postawy kooperacyjnej; materialnymi źródłami bodźców opisanych prawem. Wygłoszone referaty oraz sprawozdanie z konferencji naukowej zostały opublikowane w Przeglądzie Prawa Publicznego (Nr 7-8/2015). Przygotowane opracowania już tradycyjnie wykorzystywały podejście naukowe propagowane przez Stowarzyszenie.

Dnia 17 marca 2015r. odbyło się seminarium naukowe zatytułowane jako Stosowanie prawa w praktyce, którego organizatorami było Stowarzyszenie Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa Fontes wraz Instytutem Administracji i Prawa Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. Seminarium stanowiło kolejną już tego rodzaju inicjatywę, której wiodącym zadaniem  była wymiana doświadczeń naukowych i praktycznych związanych z tematem stosowania prawa w praktyce. Celem seminarium było przedstawienie, analiza zagadnienia wpływu na stosowanie prawa decyzji podejmowanych
w drodze mediacji, jak również regulacji umów nienazwanych w kontekście stosowania przepisów kodeksu cywilnego.  Materiały z konferencji wraz ze sprawozdaniem autorstwa dr A. Rogackiej-Łukasik zostały opublikowane w czasopiśmie naukowym Przegląd Prawa Publicznego (Nr 5/2015).

Z kolei dnia 30 czerwca 2015 r. Stowarzyszenie Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa Fontes również przy współudziale Instytutu Administracji i Prawa Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu przeprowadziło ogólnopolską konferencję naukowa pt Stosowanie prawa administracyjnego
w praktyce. 
Podczas konferencji podkreślano, iż stanowi ona doskonałą płaszczyznę nie tylko do podejmowania problemów związanych ze stosowaniem prawa, ale także do wymiany poglądów i doświadczeń. Warto zaakcentować także fakt zaangażowania studentów, młodych adeptów nauki w jej organizację, czego dowodem był ich aktywny udział w obradach.

W dniach 4-5 września 2015 roku odbył się na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego już czwarty Zjazd Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa.  Tematem towarzyszącej mu konferencji naukowej była Presja grup interesu na prawodawcę a interes zbiorowy. Stanowiła ona tematykę panelu dyskusyjnego w ramach międzynarodowej konferencji Critical Legal Conference 2015 – Law, Space, Political, którą zorganizowały wspólnie Uniwersytet Wrocławski, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Międzynarodowy Ruch Naukowy Critical Legal Studies oraz Stowarzyszenie Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa. Była to jedna z największych międzynarodowych konferencji prawniczych, jaka odbyła się w Polsce w ostatnich latach. Rezultatem naukowym obrad był specjalny, podwójny numer ogólnopolskiego miesięcznika prawniczego Przegląd Prawa Publicznego (Nr 7-8 / 2016, ss. 256), opatrzony tytułem odpowiadającym hasłu konferencji, obejmujący 25 artykułów naukowych.

W dniu 20 kwietnia 2016 r. odbyła się konferencja naukowa Własność w systemie prawa, której organizatorami była Wyższa Szkoła „Humanista” w Sosnowcu oraz Stowarzyszenie Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa Fontes. Była to już czwarta konferencja z cyklu „Stosowanie prawa praktyce”, realizująca założenia badawcze naszego Stowarzyszenia. Wśród partnerów merytorycznych konferencji należy wymienić m. in. Polską Federację Rynku Nieruchomości, Wydawnictwo Wolters Kluwer bądź czasopismo naukowe Przegląd Prawa Publicznego. Efekt zagadnień przedstawionych
w ramach tej konferencji stanowi publikacja pokonferencyjna pt. „Własność w systemie prawa.” Sprawozdanie z konferencji pióra dr D. Fleszer i dr K. Płonka-Bielenin zastało opublikowane w Przeglądzie Prawa Publicznego (Nr 10/2016).

W dniach 24-25 września 2016 r. w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu odbył się
V Zjazd Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa Fontes, tradycyjnie połączony z konferencją naukową zatytułowaną. Zasadniczym celem naukowym konferencji Prawo w konfrontacji
z presją polityczną 
była analiza – zarówno w aspekcie czysto teoretycznym, jak i w kontekście aktualnych zjawisk polityczno-społecznych – motywów źródeł i dysponentów procesu legislacyjnego, wykładni prawa oraz realnego oddziaływania prawa na społeczeństwo i składające się nań jednostki. Materiały z konferencji wraz ze sprawozdaniem dzieła dr D. Fleszer, dr A. Rogacka-Łukasik zostały opublikowane w czasopiśmie naukowym Przegląd Prawa Publicznego (Nr 7-8/2017). Rezultatem obrad piątego Zjazdu Stowarzyszenia był specjalny, podwójny numer ogólnopolskiego miesięcznika prawniczego Przegląd Prawa Publicznego (Nr 7-8 / 2017), pod tytułem tożsamym z tytułem konferencji.

W kolejnym roku Stowarzyszenie Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa Fontes współorganizowało ogólnopolską konferencję naukową pt. Muzea – teoria  i praktyka. Być, albo nie być we współczesnym świecie, z cyklu „Ochrona dziedzictwa narodowego”, jaka miała miejsce w Sosnowcu, na terenie Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. Konferencja odbyła się w dniu 15 maja 2017 r.
i była współorganizowana z Instytutem Administracji i Prawa Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, Muzeum Miejskim Sztygarka w Dąbrowie Górniczej, Muzeum Miasta Jaworzna, Pałacem Schoena Muzeum w Sosnowcu oraz Stowarzyszeniem Naukowym Archeologów Polskich, Oddział Górnośląski. Konferencja posiadała charakter interdyscyplinarny, co charakteryzuje metodę przyjętą w Stowarzyszeniu „Fontes”. Wspólnie z naukowcami, ekspertami z dziedziny prawa ochrony dziedzictwa kultury i wraz z muzealnikami, uczestnicy konferencji mogli prześledzić zmiany dokonujące się
w muzeach z uwagi na zmieniające się prawodawstwo oraz zachodzące za sprawą dynamicznego, ciągle zmieniającego się świata. Przeprowadzona analiza oraz dyskusja pozwoliła na sformułowanie propozycji de lege ferenda i zarysowanie optymalnego kierunku rozwoju polskiego prawodawstwa w obliczu aktualnych potrzeb i zagrożeń dla muzeów funkcjonujących we współczesnym świecie.  Pokłosiem konferencji jest monografia pt. „Muzea. Aspekty praktyczne i prawne.” Patronat honorowy nad konferencją objęli Marszałek Województwa Śląskiego, jak również Prezydenci miast Sosnowiec, Dabrowa Górnicza, Jaworzno. Patronat instytucjonalny objął Narodowy Instytut Muzealnictwa
i Ochrony Zbiorów, Narodowy instytut Dziedzictwa. Natomiast patronat naukowy sprawował m. in. Przegląd Prawa Publicznego oraz Instytut Archeologii i Etnologii PAN. Sprawozdanie z konferencji autorstwa dr M. Gurdek, dr I. Gredki, dr K.Płonki- Bielenin oraz dr A. Rogackiej-Łukasik zostały opublikowane w czasopiśmie naukowym Przegląd Prawa Publicznego (Nr 1/2018).

Zgodnie z tradycją Stowarzyszenia Fontes we wrześniu – 16-17 września 2017 r. – odbył się kolejny, szósty Zjazd Stowarzyszenia połączony z interdyscyplinarną, ogólnopolską konferencją zatytułowaną jako Normy prawne – normy społeczne i kulturowe. Studia przypadków. Konferencja odbyła się w Krakowie przy współudziale Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zjazd ten posiadał szczególny wymiar, gdyż zakończyła się pierwsza kadencja władz Stowarzyszenia
i nastąpił wybór nowych organów statutowych. Dokonano wówczas podsumowanie dotychczasowej działalności, jak również nakreślono plany na przyszłość. Jak co roku, obradom Walnego Zebrania Członków towarzyszyła konferencja naukowa poświęcona zagadnieniom genezy prawa, relacji pomiędzy prawem i innymi elementami porządku instytucjonalnego, jak również oddziaływania norm na przebieg stosunków społeczno – gospodarczych. Podsumowanie pierwszej kadencji działalności Stowarzyszenia skłaniało do wyboru, jako problematyki obrad, kwestii fundamentalnych, stanowiących istotę celów badawczych Stowarzyszenia. Niewątpliwie, do kwestii takich należał problem relacji pomiędzy rozwiązaniami dylematów decyzyjnych sformalizowanymi prawnie, a szeroko rozumianymi normami społecznymi – czyli nieformalnymi rozwiązaniami, regułami, dyrektywami, czy też zasadami,  współtworzącymi porządek instytucjonalny. Materiały z konferencji wraz ze sprawozdaniem zostały opublikowane w specjalnym numerze czasopisma naukowego Przegląd Prawa Publicznego
(Nr 7-8/2018).

Dnia 13 stycznia 2018r. odbyło się pierwsze seminarium naukowe nowopowstałego Oddziału Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa Fontes w Sosnowcu. Z uwagi na to, iż było to pierwsze inauguracyjne seminarium, przed jego merytoryczną częścią, Pani Prezes Oddziału dr Magdalena Gurdek przedstawiła skład personalny Zarządu Oddziału, a następnie wręczyła wszystkim członkom dyplomy członkowskie. Doskonały merytorycznie referat wprowadzający do dyskusji, na temat Program Rodzina 500+ – analiza instytucjonalna ustawy  z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wygłosiły studentki Wyższej Szkoły Humaniats w Sosnowcu, Panie Agnieszka Kaczmarek i Wioletta Kudela, co stanowiło namacalny dowód aktywnej działalności Oddziału w środowisku akademickim. Referat ten wywołał burzliwą dyskusję na temat wykładni przepisów i efektów ich stosowania, w zgodzie z metodą badawczą przyjętą w pracach badawczych Stowarzyszenia „Fontes”.

W dniu 7 kwietnia 2018 r. Oddział Stowarzyszenia w Sosnowcu zorganizował drugie seminarium naukowe, a jego uczestnicy debatowali nad kwestiami związanymi z obowiązkowymi szczepieniami. Referat wprowadzający do dyskusji, na temat „Obowiązek szczepień a ograniczenie konstytucyjnych praw i wolności – analiza instytucjonalna projektu ustawy z dnia 27 października 2017 r.
o zmianie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw” 
wygłosiła absolwentka Wyższej Szkoły Humanitas na kierunku Prawo, Pani Karolina Radlak. Referat ten został przygotowany zgodnie z metodą badawczą przyjętą w Stowarzyszeniu „Fontes”. Prelegentka doskonale poradziła sobie z opracowaniem tematyki tą metodą. Jej wystąpienie wywołało wśród uczestników seminarium burzliwą dyskusję na temat wykładni przepisów i efektów ich stosowania.

Z kolei w dniu 11 czerwca 2018r. odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa zatytułowana Zabytki techniki- ich dzieje, trwanie, rewitalizacja, trzecia już konferencja z cyklu „Ochrona dziedzictwa narodowego.” Organizatorami konferencji byli: Stowarzyszenie Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa Fontes, Instytut Administracji i Prawa WSH, Koło Naukowe Studentów Prawa i Administracji WSH „Prawo w praktyce”, Muzeum Miejskie Sztygarka w Dąbrowie Górniczej, Muzeum Miasta Jaworzna oraz Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu. Patronat honorowy nad konferencją objęli: Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Prezydent Sosnowca, Prezydent Dąbrowy- Górniczej, Prezydent Jaworzna. Z kolei patronat naukowy objęli: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Redakcja czasopisma naukowego Przegląd Prawa Publicznego, jak również Fundacja Humanitas. Głównym celem konferencji było pokazanie roli jaką obiekty techniki odgrywały
w życiu różnych społeczności na przestrzeni wieków, a nade wszystko dostrzeżenie roli, jaką zabytki techniki mogą odegrać współcześnie. Celem konferencji było również skonfrontowanie się z różnymi problemami, a w tym w szczególności z problemami natury prawnej, które towarzyszą procesom rewitalizacji zabytków techniki i przywracania ich społeczeństwu. Zaprezentowane zostały także propozycje de lege ferenda w zakresie polskich uregulowań prawnych odnoszących się do ochrony zabytków techniki i skutecznego zarządzania tymi zabytkami. Przyjęty, interdyscyplinarny charakter konferencji doskonale wpisał się w idee Stowarzyszenia Fontes, które prowadzi badania interdyscyplinarne
w sensie właściwym, posługuje się wspólną, unikalną metodyką badań, w której rezultat zależy od ścisłej współpracy pomiędzy osobami reprezentującymi różne specjalności naukowe i zawodowe, zależy od stworzenia wspólnego wnioskowania, opartego na wspólnej płaszczyźnie intelektualnej. Owocem obrad będzie monografia pt. „Zabytki techniki – nie tylko z perspektywy prawników”

Jesienią 2018r. Stowarzyszenie Fontes umiędzynarodowiło swoje inicjatywy naukowe poprzez organizację- w ramach VII Zjazdu Stowarzyszenia- międzynarodowej konferencji naukowej zatytułowanej jako „Teoria, organizacja i praktyka procesu prawotwórczego”, jaka odbyła się w Warszawie w dniach 22-23 września 2018 r. Konferencja współorganizowana była z Wydziałem Prawa
i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Zasadniczym celem konferencji było podjęcie próby wskazania na relacje występujące między koncepcjami prezentującymi teoretyczny model tworzenia prawa a organizacją procesu prawotwórczego funkcjonującą w realnych warunkach społeczno-gospodarczych, w otoczeniu formalnych i nieformalnych rozwiązań instytucjonalnych, umożliwiających realizację celów i funkcji prawa. Zaprezentowane wystąpienia zgodne były z przyjętą metodą badawczą Stowarzyszenia.

W dniu 20 października 2018 r. odbyło się kolejne, już trzecie, seminarium Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes” Oddział w Sosnowcu. Tym razem uczestnicy debatowali nad kwestiami związanymi z łowiectwem. Interesujący referat wprowadzający do dyskusji, na temat Drogi i bezdroża łowiectwa w Polsce wygłosił członek Stowarzyszenia Pan mgr Mirosław Machoń. Jego wystąpienie wywołało wśród uczestników seminarium burzliwą dyskusję na temat wykładni przepisów i efektów ich stosowania.

W dniu 15 grudnia 2018 r. w murach Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu odbyło się kolejne, już IV, seminarium Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes” Oddział w Sosnowcu. Tym razem uczestnicy debatowali nad kwestiami związanymi z czasem pracy pracowników Inspekcji Transportu Drogowego. Niezwykle interesujący referat wprowadzający do dyskusji, na temat „Analiza instytucjonalna ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw w zakresie art. 4 pkt 8 nowelizującego art. 77 ustawy o transporcie drogowym”, wygłosiła niedawna absolwentka WSH (kierunek: Prawo) mgr Ewa Mazelanik – laureatka I miejsca ogólnopolskiego konkursu na prace badawcze „Wykładnia prawa jako pochodna rozumienia celu i sposobu działania – edycja 2017/2018”, w kategorii: Praca magisterska.

Referat ten został przygotowany zgodnie z metodą badawczą przyjętą w Stowarzyszeniu „Fontes”. Prelegentka doskonale poradziła sobie z opracowaniem tematyki tą metodą. Jej wystąpienie wywołało wśród uczestników seminarium burzliwą dyskusję na temat wykładni przepisów i efektów ich stosowania.

W dniu 23 marca 2019 r. w murach Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu odbyło się kolejne, już piąte, seminarium Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes” Oddział w Sosnowcu. Tym razem uczestnicy debatowali nad kwestiami związanymi z instytucjami pożyczkowymi. Tradycyjnie jednak przed przystąpieniem do merytorycznej części Pani Prezes dr Magdalena Gurdek wręczyła nowym członkom dyplomy członkowskie. Szalenie interesujący referat wprowadzający do dyskusji, na temat “Analiza instytucjonalna art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym i niektórych innych ustaw w zakresie dodania do ustawy o kredycie konsumenckim przepisu art. 33a. z perspektywy instytucji pożyczkowych” wygłosiła dr Katarzyna Kurzępa-Dedo, laureatka I miejsca ogólnopolskiego konkursu naukowego na prace badawcze „Wykładnia prawa jako pochodna rozumienia celu i sposobu działania – edycja 2016”, organizowanego przez Stowarzyszenie Badań Nad źródłami i Funkcjami Prawa „FONTES”. Referat ten, rzecz jasna, przygotowany został zgodnie z metodą badawczą przyjętą w Stowarzyszeniu „Fontes”. Spotkał się on z głębokim uznaniem słuchaczy i wywołał burzliwą dyskusję na temat wykładni przepisów i efektów ich stosowania, której nie było końca.

W dniu 22 czerwca 2019 r. w murach Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu odbyło się kolejne, już szóste, seminarium Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes” Oddział w Sosnowcu. Tym razem uczestnicy debatowali nad kwestiami związanymi z kosztami obrotu nieruchomościami ponoszonymi przez stronę kościelną. Tradycyjnie jednak przed przystąpieniem do merytorycznej części Pani Prezes dr Magdalena Gurdek wręczyła nowym członkom dyplomy członkowskie certyfikaty udziału w poprzednim seminarium. W części merytorycznej szalenie interesujący referat wprowadzający do dyskusji, na temat “Obniżanie kosztów obrotu nieruchomościami za pomocą działalności religijnej” wygłosił Prof. zw. dr hab. Paweł Chmielnicki – twórca metody badawczej obowiązującej w pracy naukowej Stowarzyszenia Badań Nad źródłami i Funkcjami Prawa „FONTES”, którego Pan Profesor był pomysłodawcą i założycielem. Wystąpienie spotkało się z głębokim uznaniem słuchaczy, w wyniku czego po jego zakończeniu rozgorzała burzliwa dyskusja na temat wykładni przepisów i efektów ich stosowania, w zgodzie z metodą badawczą przyjętą w pracach badawczych Stowarzyszenia „Fontes”. Na zakończenie Pani Prezes podziękowała Panu Profesorowi oraz wszystkim pozostałym uczestnikom seminarium, składając przy tym życzenia udanego, zasłużonego wypoczynku, zapraszając jednocześnie na kolejne spotkanie, które odbędzie się już jesienią, w nowym roku akademickim 2019/2020.

W dniu 5 października 2019 r. w murach Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu odbyło się kolejne, już siódme, seminarium Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes” Oddział w Sosnowcu. Tradycyjnie, przed przystąpieniem do merytorycznej części spotkania, Pani Prezes dr Magdalena Gurdek wręczyła nowym członkom dyplomy członkowskie oraz pozostałym uczestnikom poprzedniego seminarium certyfikaty udziału.
W części merytorycznej referat wprowadzający do dyskusji, na temat “Bezpieczeństwo
i higiena służby w służbach mundurowych na przykładzie ustawy o Policji”
wygłosił Prof. nadzw. dr hab. Marian Andrzej Liwo. Wystąpienie spotkało się z głębokim uznaniem słuchaczy, w wyniku czego po jego zakończeniu rozgorzała burzliwa dyskusja na temat wykładni przepisów i efektów ich stosowania, w zgodzie z metodą badawczą przyjętą w pracach badawczych Stowarzyszenia „Fontes”.